Житлово-комунальні господарства

Положення про відділ »

         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                        Рішення Баштанської

             міської ради

сьомого скликання

                                                                                                                                                                     «25» травня 2017 р. №34

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету

Баштанської міської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1.1. Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності виконавчого комітету (далі Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Баштанської міської ради. Відділ є підзвітним міській раді, підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, міському голові, підпорядкований першому заступнику міського голови.

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Баштанської об’єднаної територіальної громади, рішеннями Баштанської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.До складу Відділу входять:

начальник відділу;

головний спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності – 2 од.;

спеціаліст І категорії відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності;

інспектор відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності.

1.4.Положення про Відділ  з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням міської ради.

1.5.Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує міський голова, головного спеціаліста, спеціаліста І категорії та інспектора – перший заступник міського голови.

1.6.Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами міської ради визначається міським головою.

1.7.Положення про Відділ затверджується рішенням міської ради за поданням начальника Відділу та безпосереднім погодженням із першим заступником міського голови.

1.8.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ, БУДІВНИЦТВА, РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення   реалізації  державної   політики   у   сфері   житлово-комунального господарства на території Баштанської міської ради;

2.1.2.Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

2.1.3. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

2.1.4. Здійснення реєстрації та ведення квартирного обліку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку відповідних територій;

2.2.2. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово- комунального господарства, будівництва, комунального майна, розвитку інфраструктури, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку територій;

2.2.3. Співпрацює з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг населенню міської ради, проектувальними та будівельними організаціями;

2.2.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства, будівництва та інфраструктури незалежно від форм власності;

2.2.5. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

2.2.6. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги

житлово-комунального господарства  та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством  порядку;

2.2.7. Сприяє  прискоренню  передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади;

2.2.8. 3абезпечує відповідно до чинного законодавства облік житлового фонду, що перебуває у комунальній власності міста, в тому числі, ветхого (аварійного) та непридатного до проживання;

2.2.9. Готує матеріали, проекти рішень виконавчого комітету по питанню передачі на утримання та обслуговування житлових будинків комунальної власності;

2.2.10. Готує матеріали та проекти рішень виконавчого комітету по виведенню квартир з житлового фонду міста;

2.2.11. Спрямовує роботи служб на благоустрій міста, ремонт та утримання прибудинкових територій, озеленення та санітарне очищення;

2.2.12. Забезпечує організацію робіт з благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також від населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм;

2.2.13. Забезпечує організацію робіт та здійснення контролю у сфері поводження з побутовими відходами, організації поховання (перепоховання) померлих і ритуального обслуговування населення.

2.2.14. Бере участь в обговоренні проектів благоустрою об’єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм, власності.

2.2.15. Здійснює інвентаризацію та облік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

2.2.16. Проводить підготовчі роботи щодо викупу комунального майна.

2.2.17. Вживає заходів щодо прискорення передачі об’єктів житлового господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій у комунальну власність.

2.2.18. Здійснює підготовку та видачу дозволів на знесення деревонасаджень у встановленому порядку.

2.2.19. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів міської ради;

2.2.20. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями  житлово-комунального господарства, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

2.2.21. Вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах  житлово-комунального господарства на території Баштанської міської ради.

2.2.22. Здійснює технічний нагляд за об’єктами будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального, соціально-культурного призначення, адміністративних будівель, а також за будівництвом, реконструкцією та ремонтом вулиць, доріг та інших об’єктів дорожнього господарства комунальної власності, місцевого значення на території міста.

2.2.23. Сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

2.2.24. Готує пропозиції з питань будівництва та розвитку інфраструктури, подає їх на розгляд міській раді.

Відділ має право:

Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. На посаду начальника відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування, стажем роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, стажем роботи на керівних посадах – не менше року.

3.3.  На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стажем роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

3.4. На посаду спеціаліста І категорії та інспектора  відділу призначаються особи, що мають вищу та базову вищу освіту відповідного професійного спрямування, без вимог до стажу.

3.5. Начальник відділу відповідно до покладених завдань:

3.5.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

3.5.2. Подає пропозиції голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

3.5.3. Повинен знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавство про запобігання корупції, а також інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу, інструкцію з діловодства в Баштанській міській раді, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми для роботи на комп’ютерній техніці, державну мову.

3.5.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

3.5.5. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань;

3.5.6. Подає на затвердження міської ради Положення про відділ;

3.5.7. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

3.5.8. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

3.5.9. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

3.5.10. Звітує перед міською радою, виконавчим комітетом, міським головою  про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

3.5.11. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданні міської ради, виконавчого комітету  питань, що належить до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

3.5.12. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

3.5.13. Представляє  інтереси  відділу у  взаємовідносинах  з   іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови;

3.5.14. Організовує роботу з підвищенням  рівня  професійної компетентності працівників відділу;

3.4.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень відділу;

3.5.15. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

3.5.16.  Розглядає запити і звернення депутатів;

3.5.17. Забезпечує охорону праці, пожежну безпеку у відділі;

3.5.18. Забезпечує  укомплектування,  зберігання  та  облік  архівних документів;

3.5.19. Забезпечує захист інформації з обмеженим доступом, персональних даних;

3.5.20. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.6. Начальник відділу має право:

3.6.1. Представляти за дорученням міського голови раду та її виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції.

3.6.2. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням із їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.6.3. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

 

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

4.1. Працівники відділу мають право:

4.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

4.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

4.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

4.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.1.5. На соціальний і правовий захист.

4.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

4.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

4.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Працівники Відділу зобов’язані:

4.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

4.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

4.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

4.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

4.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

4.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

4.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

4.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

4.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

4.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

4.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

4.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

4.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

4.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

4.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

4.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

4.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

4.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

4.4.5. Брати участь у страйках.

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

5.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

5.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

5.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

6.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності, не допускається.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Баштанської міської ради.
7.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Баштанської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар міської ради

Л.І.Луценко

Структура відділу »

Розпорядження майном територіальної громади »

Перелік об’єктів комунальної власності »

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) »

Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності »

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності »

Програми »

Тарифи на ЖКГ »

Постанови Кабінету Міністрів України »