Культурне життя громади

Публічні закупівлі.

Положення про відділ »

Додаток 1

до рішення

Баштанської міської ради

від ____________ року № _______

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ розвитку культури і туризму

виконавчого комітету Баштанської міської ради

Миколаївської області

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської  ради Миколаївської області (далі – відділ), є виконавчим органом Баштанської міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури та туризму (в сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління і жителів громади, туризму, охорони культурної спадщини) на території Баштанської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Баштанській міській раді,  підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконоачих органів ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  актами Міністерства культури України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, Статутом Баштанської об’єднаної територіальної громади,  рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Працівники віділлу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується міською  радою.

1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.6. Юридична адреса відділу:

___________________________________________

 

 1. Мета відділу

2.1. Метою відділу є забезпечення в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризація національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об’єднаної громади  та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.

 

 1. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури та туризму;

3.1.2. формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями;

3.1.3. здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;

3.1.4. реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини;

3.1.5. готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

3.1.7. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу за встановленим графіком;

3.1.8. створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають в громаді;

3.1.9. організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

3.1.10. здійснює інші повноваження, покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

3.2.1.забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Баштанської об’єднаної територіальної громади ;

3.2.2.забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.2.3. забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків;

3.2.4. здійснювати пошуки, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури та туризму, впроваджувати нові моделі організації культурної і туристичної діяльності;

3.2.5.здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв;

3.2.6. забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

 

3.3. Відділ має право:

3.3.1. Залучати до розроблення програми розвитку культури та туризму відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

3.3.2. готувати пропозиції міському голові щодо призначення керівників закладів культури, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

3.3.3. вносити міській раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів культурно-мистецького профілю;

3.3.4. виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму;

3.3.5. погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і туризму, підпорядкованих відділу;

3.3.6. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури та туризму, брати безпосередню участь у формуванні бюджету культурної та туристичної галузі міста, сіл громади;

3.3.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури іноземних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

 1. Система взаємодії

4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

 1. Структура Відділу

5.1. Штатний розпис відділу затверджується виконавчим комітетом міської  ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

 

 1. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

6.2.2  Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

6.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

6.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

6.2.6. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу;

6.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

6.2.8. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу.

 

 1. Фінансування діяльності відділу

7.1 Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділені на його утримання.

7.2 Джерелами фінансування відділу є: кошти міського бюджету; інші кошти, передані відділу згідно з чинним законодавством.

7.3 Майно, яке знаходиться на балансі відділу  культури і туризму є комунальною власністю Баштанської міської ради та перебуває в оперативному управлінні відділу.

7.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Заключні положення

8.1. Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

8.2. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

8.3 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням міської  ради.

Секретар міської  ради                                                          Л.І. Луценко

 

 

Структура відділу »

Начальник відділу

Апарат відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

Заклади культури

 1. Добренський сільський будинок культури
 2. Новоєгорівський сільський будинок культури
 3. Новоіванівський сільський будинок культури
 4. Новопавлівський сільський будинок культури
 5. Зеленоклинський сільський клуб
 6. Новосергіївський сільський будинок культури
 7. Пісківський сільський будинок культури
 8. Комунальний заклад « Плющівський сільський Будинок культури»
 9. Новогеоргіївський сільський клуб
 10. Христофорівський сільський будинок культури
 11. Явкинський сільський будинок культури
 12. Міський культурний центр
 13. Шевченківський сільський клуб
 14. Сільський клуб с.Зелений Яр
 15. Комунальна установа «Баштанська дитяча музична школа»
 16. Комунальна установа «Баштанський краєзнавчий музей» ( в тому числі Музей історії та образотворчого мистецтва села Христофорівка – філія Комунальної установи «Баштанський краєзнавчий музей»)

Контакти »

Начальник відділу: Ракітіна Наталя Михайлівна;

Тел.:0987345845

Головний бухгалтер: Сидорика Наталія Володимирівна;

Тел.:0974439066

Юридична адреса: 56101 Миколаївська область, м.Баштанка,       вул.Ювілейна. 68.

Поштова адреса: 56101 Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Баштанської республіки, 41 а;

Електронна адреса: bashtkyltura@ukr.net

Тел.: (5158) 2 66 30.

Заклади культури »

Заклади культури

 1. Добренський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Директор – Гнідий Анатолій Петрович

Тел.: 0680185927

адреса: 56156, Миколаївська область, Баштанський район, с.Добре, вулиця Командовського, 115.

 

 1. Новоєгорівський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Директор – Фігура Лариса Володимирівна

Тел.: 0961807122

адреса: 56157, Миколаївська область, Баштанський район, с.Новоєгорівка, вулиця Лесі Українки 40-а.

 

 1. Новоіванівський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області

Директор – Якименко Сніжана Володимирівна

Тел.: 0978533829

адреса: 56153, Миколаївська область, Баштанський район, с.Новоіванівка, вулиця Одеська, 6.

 

 1. Новопавлівський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Директор – Бондар Дмитро Васильович

Тел.: 0983596604

адреса: 56137, Миколаївська область, Баштанський район, с.Новопавлівка, вулиця Шкільна,40.

 

 1. Зеленоклинський сільський клуб Баштанської міської ради Миколаївської області,

Завідувач – Домарацька Людмила Володимирівна

Тел.: 0980086170

адреса: 56137, Миколаївська область, Баштанський район, с.Зелений Клин, вул.Паркова, 1.

 

 1. Новосергіївський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Директор – Іванова Наталія Петрівна,

Тел.: 0961422015

адреса: 56134, Миколаївська область, Баштанський район, с.Новосергіївка, вулиця Центральна, 32.

 1. Пісківський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Директор – Щербина Віктор Миколайович

Тел.: 0500882106

адреса: 56150, Миколаївська область, Баштанський район, с.Піски, вул. Центральна,16.

 

 1. Комунальний заклад «Плющівський сільський Будинок культури» Баштанської міської ради Миколаївської області. (код ЄДРПОУ 38813314),

Директор – Купленко Людмила Миколаївна

Тел.: 0994589399

адреса: 56143, Миколаївська область, Баштанський район, с.Плющівка, вулиця Центральна,51.

 

 1. Новогеоргіївський сільський клуб Баштанської міської ради Миколаївської області,

Завідувач – Мала Катерина Вікторівна

Тел. 0973763615

адреса: 56101, Миколаївська область, Баштанський район, с.Новогеоргіївка, вулиця Українська 37 «а».

 

 1. Христофорівський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області

Директор – Хруставка Юрій Йосипович

Тел.: 0666609640

адреса: 56152, Миколаївська область, Баштанський район, с.Христофорівка, вулиця Приінгульська, 114.

 

 1. Явкинський сільський будинок культури Баштанської міської ради Миколаївської області,

Юридична адреса: 56165, Миколаївська область, Баштанський район, с.Явкине, вулиця Грушевського, 27.

 

 1. Шевченківський сільський клуб Баштанської міської ради Миколаївської області,

Завідувач – Вірич Катерина Вікторівна

Тел.: 0964173472

адресою: 56101, Миколаївська область , Баштанський район, с.Шевченко.

 

 1. Сільський клуб с.Зелений Яр Баштанської міської ради Миколаївської області,

Завідувач – Насташенко Інна Олександрівна

Тел.: 0685773474

адреса: 56101, Миколаївська область, Баштанський район, с.Зелений Яр.

 1. Комунальна установа «Баштанська дитяча музична школа»

 

Директор – Сушицький Олександр Володимирович

Тел.: 0978816941

адреса: 56101, Миколаївська область, м.Баштанка, вулиця Театральна,23;

 1. Комунальна установа «Баштанський краєзнавчий музей»

Директор – Требух Олег Олексійович

Тел.: 0679247877

адреса: 56101, Миколаївська область, м.Баштанка, вулиця М.Аркаса,1;

 1. Філія – Музей історії та образотворчого мистецтва села Христофорівка

Завідувач – Цимбалюк Тетяна Василівна

Тел.: 0665867196

адреса: 56152, Миколаївська область, Баштанський район, с.Христофорівка, вулиця Приінгульська, 128;