Комунальні підприємства

ВОДКП «Міськводоканал»

офіційна сторінка Facebook

 

 

 

КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради;

сфера діяльності – централізоване водопостачання та водовідведення ;

керівник – Кот Віктор Васильович;

тел.( 05158) 2-71-85; vod.bashta@ukr.net

ЄДРПОУ- 31529081

Звіт про виконання фінансового плану І півріччя 2018

Фінплан 2018

 

 

 


 

правКО «Правопорядок»

офіційна сторінка Facebook

Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій,забезпечення чистоти і порядку в м.Баштанка та селах ради

 

 

 

 

КО «Правопорядок» »

комунальна організація «Правопорядок»,

Героїв Небесної Сотні, 38, код ЄДРПОУ 33531019

(05158) 2-73-85,

http://bashtanka.org.ua,

www.facebook.com/kopravoporyadok,

Болтрушко Ігор Юрійович

 1. Статут підприємства.

І.    Загальні положення

Комунальна організація “Правопорядок” (далі комунальна організація) є власністю територіальної громади міста Баштанки і створюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Комунальна  організація  “Правопорядок” є  спеціалізованою  неприбутковою  планово-збитковою організацією. Організація діє на території Баштанської міської ради (місто Баштанка, села  міської ради) Миколаївської області з метою сприяння Баштанській міській раді, Баштанському відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, іншим уповноваженим органам влади, а також посадовим особам у запобіганні, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті конституційних прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, рятування людей і майна під час стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, виконання повноважень Баштанської міської ради щодо забезпечення на території ради законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян.

Правовою основою комунальної організації є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільний та Господарський кодекси України, кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України та рішення органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та адміністративними правопорушеннями, а також Статут комунальної організації.

Засновником КО “Правопорядок” є Баштанська міська рада.  Засновник   здійснює фінансування  організації,   її  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням, організовує будівництво та капітальний ремонт приміщень.

Юридична адреса комунальної організації : 56100, Миколаївська область, Баштанський  район, місто Баштанка, вул.. Баштанської республіки, 38.

Комунальна організація є юридичною  особою   з дня реєстрації статуту в установленому Законом порядку,   має печатку і штамп  із своїм найменуванням, бланки з власними реквізитами, реєстраційний  рахунок в органах Держаного казначейства, здійснює свою діяльність в межах  кошторису, розробленого керівником та затвердженого  засновником.

Комунальна організація від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

ІІ.   Основні завдання комунальної організації

Основними завданнями комунальної організації є:

 1. Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам,
 2. Забезпечення реалізації рішень міської  ради, виконкому, що приймаються з питань щодо :
 • забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
 • охорони довкілля,
 • контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів,
 • благоустрою території, контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій,
 • паркування автотранспорту,
 • забезпечення охорони пам’яток історії і культури,
 • організації торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування,
 • забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій,
 • профілактики та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх,
 • контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів,
 • контролю за дотриманням водіями автомототранспортних засобів правил дорожнього руху,
 • ведення обліку засуджених до покарання, не пов”язаних з позбавленням волі.

Ш.  Права комунальної організації

Для виконання своїх завдань комунальна організація та її працівники мають право:

1.Брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ, а також самостійно, шляхом виконання конкретних доручень керівника комунальної установи.

2.Вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

3.Представляти і захищати своїх працівників у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах.

4.Взаємодіяти з іншими органами громадської діяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

– ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів,

– надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також з пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та благоустрою міста та сел ради,

– охорону природи і пам’яток історії та культури,

– забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.Проводити роботу по обліку засуджених до покараннь, не пов’язаних з позбавленням волі.

6.Вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникнення причин та умов, що сприяють Їх вчиненню.

7.Використовувати форму одягу єдиного зразка.

 1. Комунальна організація має право надавати платні послуги згідно з їх основною (статутною) діяльністю:
 • охорона об’єктів комунальної власності;
 • охорона об’єктів власності господарюючих суб’єктів.

Комунальна організація здійснює свою діяльність самостійно, так і сумісно з працівниками органів внутрішніх справ шляхом:

 • спільного, разом з працівниками органів внутрішніх справ, нічного патрулювання по вулицям м. Баштанка,
 • самостійного або спільного, разом з працівниками органів внутрішніх справ, денного патрулювання по вулицям м. Баштанка,
 • встановлення постів на вулицях, автостанціях, місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,
 • участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів,
 • участі в здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

 

IV.   Структура комунальної організації та органи контролю

Очолює комунальну організацію керівник, якого затверджує міський голова шляхом складання з ним контракту.

Комунальна організація підконтрольна Баштанській міській раді, її виконкому та міському голові.

До виключної компетенції міської ради належить:

 • затвердження Статуту комунальної організації, та внесення змін до нього,
 • прийняття рішення про припинення діяльності комунальної організації.

 

До компетенції виконкому міської ради належить :

 • заслуховування керівника організації про результати роботи
 • надання окремих доручень керівнику організації.

 

До виключної компетенції міського голови належить :

 • вирішення питання про призначення та розмір матеріального чи іншого виду заохочення працівників комунальної організації,
 • затвердження структури комунальної організації та зразка форми одягу,
 • призначення керівника комунальної організації,
 • затвердження порядку прийняття та виключення громадян з комунальної організації,
 • затвердження кошторису.

     

Компетенція керівника організації :

 • здійснює керівництво організацією і контроль за діяльністю її працівників,
 • діє від імені організації,  представляє  її  в  усіх  державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами,
 • в межах кошторису, розпоряджається коштами організації, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази організації,
 • в межах своєї  компетенції  видає  накази, контролює їх виконання,
 • приймає на роботу та звільняє з неї працівників організації,
 • складає штатний розпис  у  межах  затвердженого фонду оплати праці, утвореного в установленому порядку,
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом міської ради,
 • розробляє кошторис на бюджетний рік, який затверджується засновником,
 • здійснює капітальне будівництво і реконструкцію, поточний та капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом,
 • щоквартально подає фінансовий звіт засновнику,
 • здійснює підготовку та надає довідки – характеристики на осіб, проживаючих на території ради,
 • здійснює інші повноваження.

Керівник комунальної організації забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, діє без довіреності від імені комунальної організації, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами комунальної організації відповідно до затвердженого кошторису.

V.   Умови і порядок прийняття громадян до складу комунальної організації і вибуття з неї

До складу комунальної організації приймаються громадяни України, які досягли 18 річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні, за своїми діловими, фізичними, моральними якостями і станом здоров’я виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з займаною посадою.

Працівники комунальної організації можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації організації після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в Баштанському РВ УМВС та одержання в міській раді посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку.

Не можуть бути працівниками комунальної організації особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість яких не знята і не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

Громадяни приймаються до складу комунальної організації   та виключаються (звільняються) з неї за їх заявою та за наказом керівника. У випадках, передбачених чинним законодавством : у разі вчинення працівника комунальної організації діяння, несумісного з подальшим перебуванням його в складі організації, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов’язків, працівник  організації може бути виключеним зі складу організації за поданням міського голови або правоохоронних органів.

 

VI.   Обов’язки та права працівників комунальної організації

Працівники комунальної організації зобов’язані :

 

1.Брати участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобігання їм,

2.Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку міської ради та формений одяг встановленого зразка,

3.Доставляти в міліцію, опорний пункт охорони громадського порядку (ОП ОГП) осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою припинення (якщо вичерпані інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складання протоколу є обов’язковим),

4.Надавати в межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Працівники комунальної організації під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) мають право:

1.Вимагати   від  громадян  додержання  правопорядку,  припинення адміністративних правопорушень і злочинів,

2.У разі виникнення підозри у вчиненні адміністративних порушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу,

3.Спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або ОП ОГП осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам працівників установи і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення,

4.Складати протоколи про адміністративні правопорушення,

5.Входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів,

6.У невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших та інших представників іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, що потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової допомоги,

7.У разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян, вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами,

 1. Використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні яких він перебуває,

9.Застосовувати в установленому законом порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

 

          VII. Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних заходів

Працівники комунальної організації, якщо вони є членами ГФОГП міської ради, під час спільного з працівниками органів внутрішніх справ  виконання  покладених на них завдань з охорони громадського порядку мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, у випадках та порядку, передбачених законом.

Про намір застосувати силу і спеціальні засоби працівники комунальної організації повинні попередити осіб, проти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю працівника організації, іншого громадянина, працівника органів внутрішніх справ.

Не дозволяється застосовувати заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, працівників організації, працівників органів внутрішніх справ, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів працівники організації не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов’язані звести до мінімуму можливості заподіяння такої шкоди. Працівники організації забезпечують надання допомоги потерпілим в найкоротший термін.

Про поранення або смерть правопорушника, що сталася в наслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів,  працівники організації повинні негайно сповістити відповідні органи внутрішніх справ і прокуратури.

Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягає за собою відповідальність згідно з законом.

Працівники організації, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів оборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії , вправі під час виконання своїх обов’язків разом з працівниками органів внутрішніх справ застосовувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

1)самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю                        або здоров’ю,

2)припинення групових порушень громадського порядку,

3)відбиття нападу на будівлі державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність,

4)затримання і доставлення до РВ УМВС, ОП ОГП осіб, які вчинили адміністративне правопорушення чи злочин та продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір,

5)припинення в разі потреби опору працівникам органів внутрішніх справ, іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Працівникам організації забороняється під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

VIII. Джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна комунальної організації

Майно комунальної організації становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі.

Майно комунальної організації може формуватися за рахунок:

1.майна, переданого міською радою, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами для забезпечення її діяльності, в тому числі службових приміщень, необхідного інвентаря, засобів зв’язку та транспорту,

2.коштів, отриманих з місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Комунальна організація може користуватися на договірних засадах майном юридичних, фізичних осіб, в тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв’язку.

Органи внутрішніх справ можуть у разі потреби надавати на договірних засадах комунальній організації на період чергування або проведення цільових заходів мобільні, радіотехнічні  та спеціальні засоби та інші предмети екіпіровки нарядів.

Комунальна організація використовує кошти згідно з кошторисом, затвердженим міським головою.

Працівники комунальної організації, у разі навмисного пошкодження майна організації , а також у разі виключення їх з організації, зобов’язані відшкодувати його вартість.

Комунальна організація проводить бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

 

IX.   Правові гарантії та соціальний захист членів комунальної організації

Правові гарантії та соціальний захист членів комунальної організації “Правопорядок” здійснюються згідно статті 17 закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”.

X.   Припинення діяльності комунальної організації “Правопорядок”

Діяльність комунальної організації може бути припиненою за рішенням міської ради.

У разі порушення КО “Правопорядок” вимог законодавства щодо її діяльності, за заявою реєструючого  органу або прокуратури її діяльність може бути припиненою за рішенням суду у встановленому законом порядку.

Ліквідація КО “Правопорядок” здійснюється відповідно до чинного законодавства.

При ліквідації активи КО “Правопорядок” передаються іншій неприбутковій установі (організації) або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 1. 3. Структура підприємства:
Посада ПІП Контакти

 

Начальник організації Болтрушко Ігор Юрійович 2-73-85
Інспектор з благоустрою Горобець Олександр Васильович 2-73-85
Інспектор з благоустрою Турбасов Олексій Анатолійович 2-73-85
Інспектор з благоустрою Єсипенко Андрій Сергійович 2-73-85
Інспектор по кадровій роботі Коваленко Вікторія Вікторівна 2-73-85
Інспектор по охороні громадського порядку та громадської безпеки Олійник Анатолій Вікторович 2-73-85
Інспектор по охороні громадського порядку та громадської безпеки Чернов Віктор Анатолійович 2-73-85
Інспектор по охороні громадського порядку та громадської безпеки Скидан Андрій Сергійович 2-73-85
Головний бухгалтер Бабій Валентина Вікторівна 2-73-85

 

 

4.Графік роботи.

Денна патрульна група:                       Нічна патрульна група:

 

Понеділок  08:00 – 17:00                       Щодня. 21:00 – 03:00

Вівторок     08:00 – 17:00

Середа         08:00 – 17:00

Четвер                     08:00 – 17:00

П’ятниця     08:00 – 16:00

 

Обідня перерва 12:00 – 13:00

 

 1. Перелік заходів, за участі громадського формування з охорони громадського порядку Баштанської міської ради станом на 30.10.17р. ( за ІІІ квартал (липень-жовтень) 2017р.)

з/п

Назва ГФ Кількість

членів

ГФ

Кількість

членів ГФ, що

залучаються до

роботи

(патрулювання)

Кількість

проведених

заходів

Результати роботи Позитивні

приклади

Затримано
правопорушників злочинців

за скоєння

злочинів

інші

результати

1 Громадське формування з охорони громадського порядку Баштанської міської ради,

комунальна організація КО «Правопорядок» (в ній працюють на посадах інспекторів 8 (вісім) членів ГФ

36 23 167 5

 

9 адмін.

протокола  за ст.152 КупАП,

1 адмін.протокол за ч І ст. 154 КупАП

 

Офіційний сайт Баштанської міської ради:

06.07.17р.

11.07.17р.

12.07.17р.

17.07.17р.

21.07.17р.

28.07.17р.

02.08.17р.

07.08.17р.

16.08.17р.

29.08.17р.

01.09.17р.

05.09.17р.

15.09.17р.

06.10.17р.

25.10.17р.

26.10.17р.

Сторінка в фейсбук

КО «Правопорядок»:

15.09.17р.

18-22.09.17р.

25-26.09.17р.

28-29.09.17р.

03.10.17р.

05.10.17р.

09-12.17р.

16-18.10.17р.

20.10.17р.

23.10.17р.

25.10.17р.

26.10.17р.

 

 

 

Інформація про видатки місцевих бюджетів на виконання заходів профілактики злочинності, охорони громадського порядку, матеріально-технічне забезпечення територіальних підрозділів Національної поліції, надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України за січень-вересень 2018 року

Про видатки місцевих бюджетів на виконання заходів профілактики злочинності, охорони громадського порядку, матеріально-технічне забезпечення територіальних підрозділів Національної поліції, надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України

 

Звіт КО “Правопорядок” про роботу у 2018 році »

Звіт

комунальної організації «Правопорядок» про роботу у 2018році

 

Баштанська міська рада повноваження по реалізації функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян здійснює, зокрема, з допомогою КО «Правопорядок», громадського формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) міської ради «Правопорядок», яке налічує у своєму складі 39 членів (з них 30 членів мають дозволи на зберігання і носіння спецпристроїв для відстрілу гумовими кулями).

В КО “Правопорядок” працюють 9 чоловік ( 8 – на посадах інспекторів), які до того ж являються членами громадського формування.

КО „Правопорядок” здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, є неприбутковою комунальною організацією, що утримується за рахунок коштів міського бюджету.

    У 2018 році:           

 1. КО «Правопорядок» на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Баштанської міської ради надано 38 адміністративних матеріалів за порушення Правил благоустрою території міста тощо, що дорівнює показнику 2017 року та на 300 відсотків більше показника 2016 року. За результатами їх розгляду адмінкомісією накладено штрафів на правопорушників на суму 9520 грн. Всього адмінкомісією у 2018 році  розглянуто 89 адміністративних справ та накладено штрафів на правопорушників по 55 справам на загальну суму 14 229 грн. Звільнено від адміністративної відповідальності 34 правопорушника (їм винесено усні зауваження) у зв’язку з малозначністю, відповідно до ст.22 КУпАП, переважною більшістю – по протоколам, наданим на розгляд Баштанським відділом поліції.
 2. 3 метою запобігання вчинення адмінправопорушень проведено близько 750 профілактичнік бесід з громадянами.
 3. Направлено приписів та попереджень громадянам, фізичним особам – підприємцям, керівникам юридичних осіб щодо усунення правопорушень (порушення Правил благоустрою території міста, порушення вимог щодо вжиття фіто-санітарних заходів (невиконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами) – близько 700.
 4. Постійно здійснювалися перевірки громадян (приватний сектор, ОСББ) та суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності щодо дотримання ними Правил благоустрою території міста, виявлялися місця несанкціонованих звалищ сміття з подальшим реагуванням.
 5. Інспекторами комунальної організації (із залученням інших членів ГФ ОГП, за необхідності) щоденно проводяться патрулювання по охороні комунального майна та громадського порядку в нічний період доби в центральній частині міста з 21.00 до 03.00 год.
 6. Приймали участь в охороні громадського порядку, спільно з поліцією, під час проведення всіх масових заходів на території міста.
 7. Приймали участь в заходах, спільно з поліцією, направлених на недопущення розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин (двадцять відпрацювань).
 8. У 2018 році КО «Правопорядок», громадським формуванням з охорони громадського порядку, спільно із службою у справах дітей   райдержадміністрації,   Баштанським   відділом   поліції   ГУ НП   в

Миколаївській обл., з метою профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед підлітків проводилися обстеження умов проживання малолітніх та неповнолітніх (12 обстежень).

 1. Постійно проводилася профілактична робота з засудженими до покарання без позбавлення волі (таких на обліку в КО «Правопорядок» – 32 чоловік) з метою недопущення скоєння ними нових або повторних злочинів.
 2. Здійснювався контроль за порушниками (що вчинили насильство в сім’ї) і засудженими (дрібні крадіжки, легкі тілесні ушкодження (14 чоловік), на яких було накладено адміністративне стягнення або покарання у виді громадських робіт. Ними ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ – 100% виявлених.
 3. Постійно проводилася робота щодо недопущення здійснення торгівлі у невстановлених місцях: по вул.Ювілейній, Полтавській, Баштанської республіки.

 

 1. За вказаний період надано довідок – характеристик на громадян, проживаючих на території ради – 430.
 2. Постійно проводилася робота по реагуванню на скарги та звернення громадян до міської ради та до КО «Правопорядок». Відпрацьовано 36 звернень громадян до міського голови. Вжито заходів з реагування на 112 листів, подань, клопотань органів влади, правоохоронних органів, політичних партій, громадських об’єднань.
 3. Постійно проводилася мобілізаційна робота за клопотанням військового комісаріату по врученню повідомлень призовникам (близько 180 повісток), уточненню списків призовників, працюючих в підприємствах, установах, організаціях тощо.
 4. Забезпечували дотримання громадського порядку та громадської безпеки під час проведення заходів спеціалізованим підприємством (м.Одеса) з відлову бродячих собак на території м. Баштанка.
 5.  У червні 2018 року  Баштанська міська рада, як член Асоціації об’єднаних територіальних громад, на секторальну платформу «Безпека в громаді» Асоціації ОТГ, з метою поширення найкращого досвіду, надала інформаційний матеріал про успішну безпекову практику Баштанської громади у сфері охорони громадського порядку: співпраці поліції і громади, діяльності КО «Правопорядок»,  залучення громадського формування «Правопорядок»  до підтримки правопорядку, створення поліцейських станцій, встановлення засобів відеонагляду.
 6.      У вересні 2018 року в міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Баштанська міська рада надіслала Заявку учасника конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році по тематиці «Формування безпечного життєвого середовища». В описі безпекової практики йшлося про забезпечення правопорядку, громадської безпеки, вимог правил благоустрою населених пунктів Баштанської ОТГ з допомогою КО «Правопорядок».
 7. 18 грудня 2018 року на підсумковій конференції конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році в місті Києві Баштанська міська рада була нагороджена дипломом за ІІ місце по вищезазначеній тематиці.
 8. Постійно проводилася робота з інформування населення про діяльність КО «Правопорядок» шляхом оприлюднення інформації про роботу в засобах масової інформації:
 • в районній газеті «Голос Баштанщини» за №28-29 від 24.03.2018р.;
 • на офіційному сайті Баштанської міської ради – 35 повідомлень (11,15,22 січня, 12,13,22,23,27лютого,06,12,13,16,19,23.26,27,29 березня, 03,06,12,13,16, 17,18,19, 23,24,25,26,27 квітня, 02,15,24,25 травня, 29 грудня 2018 року);
 • на сторінці в фейсбуці (https://www.facebook.com/kopravoporyadok/) – 86 повідомлень(11,15,22 січня, 12,13,22,23,27 лютого, 01,05,12,13,15,16,23,26,27,28 березня,03,06,12,13,16,17,18,19,23,24,25,26,27 квітня, 02,04,05,07,10,15,16 травня, 04,05,06,13,14,15,19,21 червня, 02,03,04,05,06,09,10,11,13,18,25,26,27,31 липня, 09,06 серпня, 12,19,21,26,28 вересня, 04,08,12,16,17,19,22,25,26,29 жовтня, 12,14,29,30 листопада, 05,07,14,20 грудня).

Питання діяльності комунальної організації «Правопорядок» розглядалися на засіданні виконавчого комітету Баштанської міської ради (рішення №60 від 12.04.2018р. «Про звіт начальника комунальної організації «Правопорядок», сесії Баштанської міської ради (рішення №6 від 04.05.2018р. «Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення систем захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.04.2017р. №6»).

Видатки з міського бюджету на утримання КО «Правопорядок»:

⦁  у   2018р. -751,828 тис. грн.

⦁ У 2019р. очікувані видатки на утримання КО «Правопорядок» становлять 840,400 тис.грн.

 


 

ДОБКП «Добробут»

офіційна сторінка Facebook

Інформація КП ДОБРОБУТ

 

Тарифи на вивезення ТПВ на 2017 рік
Населення

ОСББ

Підприємства та організації інших форм власності

Бюджет

Сміття у мішках

 

68,00

68,00

92,00

 

 

73,00

12,50/3 міш.

КП «Добробут» Баштанської міської ради;

сфера діяльності – вивіз твердих побутових відходів, благоустрій міста (прибирання, озеленення, впорядкування кладовищ, здійснення санітарної обрізки зелених насаджень, посадкою та поливом дерев, кущів, газонів, надає автопослуги по вивезенню твердих побутових відходів);

керівник – Лобачов Денис Петрович;

тел. (05158) 2-51-40; kpdobrobut@i.ua

ЄДРПОУ – 32093667