Інвестиційна діяльність

Положення про відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій »

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення сесії
Баштанської міської ради
від 25 травня 2017р. №33

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ енергоменджменту,

муніципальних ініціатив та інвестицій

виконавчого комітету Баштанської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ енергоменджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій

виконавчого комітету Баштанської міської ради (далі – відділ) утворюється за

рішенням Баштанської міської ради та є структурним підрозділом

виконавчого комітету міської ради, є підзвітним і підконтрольним

Баштанській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та

міському голові. У поточній діяльності Відділ підпорядковується першому

заступнику міського голови.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Баштанській міській раді,

підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові,

першому заступнику міського голови.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України, указами Президента України, постановами Кабінету

Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України,

рішеннями Баштанської міської ради, її виконавчого комітету,

розпорядженнями та дорученнями Баштанського міського голови, цим

Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 1. Структура

2.1 Структура та штатна чисельність Відділу визначається рішенням

сесії Баштанської міської ради про затвердження структури та штатної

чисельності виконавчого комітету Баштанської міської ради.

2.2. До складу відділу входять:

– начальник;

– головний спеціаліст

– спеціаліст І категорії – енергоменеджер;

2.3. Відділ не є юридичною особою.

 1. Завдання та повноваження Відділу:

3.1.Основними завданнями відділу є:

– сприяння залученню коштів у реалізацію стратегічних проектів,

направлених на розвиток громади;

– реалізація політики енергозбереження та енергоефективності;

– налагодження відносин з вітчизняними та іноземними партнерами

міста в сфері муніципального розвитку, з метою спільної реалізації проектів

розвитку.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Вносить пропозиції міському голові, сесії міської ради та

виконавчому комітету щодо можливостей залучення коштів на реалізацію

програм муніципального розвитку на території Баштанської міської ради;

3.2.2. Визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх (міжнародні

донори та проекти, уряд тощо) та внутрішніх (кошти бюджету, підприємств,

установ та організацій, населення) джерел інвестицій до міської ради;

3.2.3. Організовує роботу з метою сприяння залученню іноземних і

внутрішніх інвестицій, кредитних ресурсів, грантів для розвитку

економічного потенціалу міста, веде пошук потенційних інвесторів та

встановлює контакти з ними;

3.2.4. Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового

іноземного і вітчизняного досвіду в сфері енергоменеджменту, інвестиційної

діяльності та муніципального розвитку;

3.2.5. Веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів

та коштів міжнародної технічної допомоги;

3.2.6. У співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої

влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським

головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги

для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку міста;

3.2.7. Координує співпрацю міської ради, громадських організацій,

органів виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з метою

реалізації інвестиційних програм і проектів у місті;

3.2.8. Забезпечує довгострокову реалізацію Стратегії сталого розвитку

у сфері енергоспоживання та запровадження в громаді принципів

енергоефективності та енергозбереження;

3.2.9. Впроваджує систему енергоменеджменту в комунальній сфері

громади;

3.2.10. Веде планування, моніторинг та аналіз споживання

енергоресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського

бюджету;

3.2.11. Розробляє попередні техніко-економічні обґрунтування для

окремих заходів чи проектів, направлених на зменшення споживання

традиційних енергоресурсів або запровадження використання

альтернативних джерел енергії;

3.2.12. Розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до

міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних

цільових програм для реалізації в місті заходів в сфері енергозбереження;

3.2.13. Проводить інформаційну кампанію в місті щодо необхідності

ощадливого енергоспоживання і енергозбереження;

3.2.14. Координує співпрацю міста в сфері сталого енергоефективного

розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами,

забезпечує реалізацію спільних проектів;

3.2.15. Забезпечує розробку рекламних матеріалів (в тому числі на

іноземних мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення їх

через засоби масової інформації;

3.2.16. Сприяє якісному представленню міста, його інвестиційних,

туристичних та ділових можливостей на різноманітних регіональних,

всеукраїнських та міжнародних заходах (конференціях, виставках тощо);

3.2.17. Стимулює розробку та реалізацію проектів та ініціатив органів

самоорганізації населення, вуличних та будинкових комітетів;

3.2.18. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету,

розпоряджень міського голови в сферах, що відносяться до компетенції

відділу;

3.2.19. Забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради,

виконавчого комітету, розпоряджень голови міської ради з питань, що

належать до компетенції відділу.

3.2.20. Розробляє та подає на розгляд сесії міської ради щорічні

програми в сферах, що відносяться до компетенції відділу, забезпечує

виконання їх заходів та звітує про результати;

3.2.21. Бере участь у підготовці концепцій, програм та стратегій

розвитку міста;

3.2.22. Забезпечує своєчасний розгляд звернень, листів та пропозицій

фізичних та юридичних осіб в сферах, що відносяться до компетенції відділу

3.2.23. Виконує інші завдання, покладені на нього керівництвом міської

ради відповідно до чинного законодавства.

 1. Права Відділу

4.1. Відділ має право:

– одержувати безоплатно, у встановленому порядку, від місцевих

органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,

державної статистики, підприємств, установ і організацій звітні дані та

інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ

завдань;

– залучати спеціалістів виконавчих органів ради, підприємств, установ,

організацій, експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції

(за погодженням з їх керівниками).

– розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку

економіки і прогнозування.

4.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє

з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,

об’єднаннями громадян та громадянами.

 1. Керівництво Відділом

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та

звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

5.2.3. Сприяє підвищенню службової кваліфікації працівників Відділу.

5.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами

міської ради.

5.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

5.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями

виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.

5.2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету,

нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції

Відділу.

5.2.7. Організовує підготовку проектів рішень міської ради, її

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових

документів, з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

5.2.8. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і

контролює їх роботу.

5.2.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

5.2.10. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету

міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

5.2.11. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил пожежної

безпеки та правила охорони праці;

5.2.12 Організовує збереження цілісності майна Відділу та ведення

документообігу;

5.2.13. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти

законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування,

державної служби, акти Президента України, Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють

порядок укладання та оформлення договорів і угод, порядок ведення

документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форми та

методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету,

правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та

протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною

мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу

освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним

рівнем магістра, спеціаліста та стажу роботи за фахом на державній службі та

органах місцевого самоврядування не менше 3-х років.

5.2.14. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу

його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження

міського голови.

 1. Права і обов’язки працівників відділу

6.1. Працівники Відділу мають право:

6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються

громадянам України Конституцією та законами України.

6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості,

досвіду та стажу роботи.

6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи

умови праці.

6.1.5. На соціальний і правовий захист.

6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх

повноважень.

6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу

службових повноважень за посадою.

6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного

законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших

законодавчих актів України.

6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь

робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни,

вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна

ради.

6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних

обов’язків.

6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України,

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби.

6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів,

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися

чистоти в адміністративній будівлі.

6.2.6. Поводити себе гідно, дотримуватися моральних і етичних правил

у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

6.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати

професійну кваліфікацію.

6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати

професійну кваліфікацію.

6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо

служби в органах місцевого самоврядування.

6.2.11. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити

інтересам місцевого самоврядування та держави.

 1. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або

несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на

відділ, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники

відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 1. Заключні положення

8.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці

фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими

приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та

необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

8.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені

цим Положенням, не допускаються.

8.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним

законодавством України.

8.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку,

встановленому Регламентом Баштанської міської ради.

Секретар міської ради          Л.І.Луценко

 

Структура відділу »

 

Інвестиційний паспорт »

Інвестиційні проекти »

Інвестиційні пропозиції »

Залучення коштів для проведення з тер модернізації »

Практичні кроки осіб для скорочення витрат на впровадження енергоефективних заходів »

Бюджет участі

 

Звіт по ходу реалізації Бюджету участі 2017 »

 

Звіт по ходу реалізації Бюджету участі

Проекти на участь приймались з 01 серпня 2017 року до 01 вересня 2017 року. За цей період було подано 31 проект. Автори мали змогу самостійно зареєструватись на електронній платформі Громадського проекту, зайшовши через офіційний сайт Баштанської міської ради. Також, проекти приймав пункт супроводу – відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. Положенням Бюджету участі передбачалось заповнення реєстраційної картки автором проекту та отримання квитанції про прийняття проекту, а відповідальна особа (Кунпан Т.В.) вносила проекти на електронну платформу.

Загальна кількість поданих проектів – 31.

 1. «Благоустрій дитячого спортивно-ігрового майданчика на території ДНЗ №6 «Ягідка» Зінаїда Миколаївна Чернова (м.Баштанка)
 2. «Щасливе дитинство» Віталій Степанович Гомерський (м.Баштанка)
 3. «Контейнери для ПЕТ-пляшок – перший крок у сортуванні сміття» Вікторія Василівка Матвієнко (м.Баштанка)
 4. «Велопарковка – важливий елемент транспортної інфраструктури та міського дизайну» Вікторія Василівна Матвієнко (м.Баштанка)
 5. «Подаруєм дітям казку спортивно-ігровий майданчик» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 6. «Придбання обладнання для відновлення водопостачання с.Новогеоргіївка» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 7. «Спорт – запорука здоров’я нації» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 8. «Майданчик сімейного дозвілля» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 9. «Поліпшення якості надання медичних послуг жителям м.Баштанка» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 10. «Жити однією родиною» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 11. «Нове життя баскетбольній площадці» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 12. «Ремонт дороги в м.Баштанка» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 13. «Містечко Дитячих мрій» Наталія Володимирівна Новацька (м.Баштанка)
 14. «НОВОІВАНІВСЬКА КРИНИЧКА» Оксана Михайлівна Мила (м.Баштанка)
 15. «Збережемо тепло-збережемо здоров’я дитини» Альона Миколаївна Кравчук (м.Баштанка)
 16. «Енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №2 «Віночок» Тетяна Миколаївна Митрофанова (м.Баштанка)
 17. Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу» Лідія Іванівна Заболотня (м.Баштанка)
 18. «Збережемо тепло в нашій оселі» Людмила Миколаївна Матієва (м.Баштанка)
 19. «Де живемо,там порядок наведемо» – Світлана Володимирівна Лященко (м.Баштанка)
 20. «Заміна вхідних дверей дитячої музичної школи» – Олександр Миколайович Сушицький (м.Баштанка)
 21. «Сучасний кабінет математики у сільській школі» Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка)
 22. «Поточний ремонт кабінету математики в Новоєгорівській школі» Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка)
 23. «Лелече гніздечко» Наталія Володимирівна Шелест (с.Добре)
 24. «Літня сцена» Наталія Володимирівна Шелест (с.Добре)
 25. «Школа –осередок талантів» Валентина Йосипівна Лободовська (с.Плющівка)
 26. «Відродження» – Людмила Миколаївна Купленко (с.Плющівка)
 27. «Нове життя. Поточний ремонт Будинку культури» Тетяна Валентинівна Мельник (с.Піски)
 28. «Створення соціально-культурного комплексу в с.Новоіванівка» Олег Вікторович Осадчий (с.Новоіванівка)
 29. «Здорові діти – щасливе майбутнє» Альона Генадіївна Кравчина (с.Новопавлівка)
 30. «Тепло в спортзал Явкинської СЗОШ І-ІІІ ступенів»  – Олег Михайлович Волович (с.Явкине).
 31. «Соціально – спортивний проект скверу «Промінчик» для мешканців села Христофорівка» – Лариса Володимирівна Хруставка  (с.Христофорівка).

З 01 вересня по 01 жовтня відбувався процес оцінювання проектів. За результатами аналізу відповідності проектів, до голосування було допущено 28 проектів та 3 відхилено:

«Нове життя. Поточний ремонт Будинку культури» – проект має незавершений характер  та потребує більших капіталовкладень;

«Нове життя баскетбольній площадці» – проект має незавершений характер,  потребує більших капіталовкладень та дублює проект, який буде подаватись на участь в обласному конкурсі;

«Ремонт дороги в м.Баштанка» – суперечить діючому законодавству (дорога не є комунальною власністю).

З 02-16 жовтня 2017 року – це період голосування за проекти.

З 17-31 жовтня 2017 – це період визначення переможців.

За результатами голосування електронною системою було визначено перелік проектів-переможців, який подається для затвердження  на засідання сесії міської ради:

 1. «Школа – осередок талантів» автор Валентина Йосипівна Лободовська (с.Плющівка) – 49,955 тис. грн
 2. «Сучасний кабінет математики у сільській школі» автор Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка) – 49,384 тис. грн.
 3. «Поточний ремонт кабінету математики в Новоєгорівській школі» автор Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка) – 42,547 тис. грн.
 4. «НОВОІВАНІВСЬКА КРИНИЧКА» автор Оксана Михайлівна Мила (с.Новоіванівка) – 49,999 тис. грн.
 5. Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу» автор Лідія Іванівна Заболотня (м.Баштанка) – 41,600 тис. грн..
 6. «Здорові діти – щасливе майбутнє» автор Альона Генадіївна Кравчина (с.Новопавлівка) – 49,460 тис. грн.
 7. «Збережемо тепло-збережемо здоров’я дитини» автор Альона Миколаївна Кравчук (м.Баштанка) – 48,080 тис. грн.
 8. «Створення соціально-культурного комплексу в с.Новоіванівка» автор Олег Вікторович Осадчий (с.Новоіванівка) – 47,379 тис. грн.
 9. «Майданчик сімейного дозвілля» автор Світлана Вікторівна Березовська (с.Зелений Клин) – 50,000 тис. грн..
 10. «Щасливе дитинство» автор Віталій Степанович Гомерський (м.Баштанка) – 49,944 тис. грн.
 11. «Жити однією родиною» автор Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка) – 49,045 тис. грн.

Звіт по ходу реалізації Бюджету участі 2018 »

Інвестиційна діяльність

Баштанська об’єднана територіальна громада посідає одне з провідних місць в області по залученню інвестицій в розвиток своєї економіки.

Основною метою реалізації інвестиційної політики в громаді є збереження тенденцій поліпшення інвестиційного клімату. Формування сприятливого інвестиційного клімату, виражено впровадженням цілісного підходу до розширення економіки району за рахунок залучення передової техніки, технологій і капіталу, де враховані економічні, соціальні та культурні складові, які повністю взаємопов’язані та рівнозначні.

З метою сприяння залученню іноземних і внутрішніх інвестицій, кредитних ресурсів, грантів для розвитку економічного потенціалу міста, пошуку потенційних інвесторів у 2016 році було створено відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської міської ради.

2017 рік для Баштанської громади став дуже знаковим, адже протягом року було проведено дуже важливу роботу по розробці Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018 – 2025 роки.

 Реалізація проекту відбувалася за підтримки Польсько-Американського Фонду Свободи в рамках програми RITA – Зміни в регіоні, що реалізується через Фонд Освіта для Демократії, спільно з партнерським містом Солець Куявський (Польща) (бюджет проекту – близько 250 тис. грн.).

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018 – 2025 роки було затверджено на сесії Баштанської міської ради (Рішення№1 від 12.10.2017 року  сесія VII скликання)

– У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за підтримки Агентства США USAID була підготовлена заявка щодо впровадження електронної платформи «Бюджет участі». Наша громада була відібрана на участь у цьому проекті. Баштанською міською радою було підписано меморандум про співпрацю з ІБСЕД, на сесії міської ради депутатами затверджені параметри Бюджету участі на 2017 рік та прогнозні обсяги Бюджету участі на 2018 – 2019 роки, а також затверджено Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі). На цей рік депутати затвердили  Бюджет участі у сумі 550,0 тис грн.

На сьогодні впровадження Бюджету участі знаходиться на останньому етапі циклу – реалізація проектів. На участь у  Бюджет участі мешканцями громади було подано 31 проект. З 01 вересня по 01 жовтня відбувався процес оцінювання проектів. За результатами аналізу відповідності проектів, до голосування було допущено 28 проектів та 3 відхилено. По результатам голосування було визначено 11 проектів переможців на суму 527,895 тис.грн.

– Сьогодні Баштанська громада є членом Асоціації «Енергоефективні міста України», що має на меті задоволення своїх членів і територіальної громади новими технологіями, інвестиціями, розвитком співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, наданні якісних енергетичних послуг, підвищенні енергетичної безпеки та забезпеченні сталого розвитку населення. В рамках даного проекту відділом енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій розпочата робота з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку одним із основних перспективних заходів щодо росту надходжень інвестицій в економіку є створення позитивного інвестиційного привабливого іміджу громади.

Крім того протягом року Баштанська ОТГ впроваджувала проект Ресурсоефективні громади та інвестиції мета якого, скоротити енергоспоживання та ефективно використовувати ресурси та залучити інвестиції для впровадження ресурсозберігаючих заходів. В рамках даного проекту нами розпочато роботу з системою щоденного моніторингу споживання ресурсів, аналізу та контролю отриманих даних АІС «Енергосервіс».

Основними напрямками інвестування є: промисловість, сільське              господарство, житлово-комунальне господарство, спорт, культура, туризм.             Одним із пріоритетів розвитку громади залишаються соціальні проекти та ініціативи громад.

На кінець року маємо такі результати:

 • маємо реалізовані 3 проекти Баштанської міської ради, об’єднаної територіальної громади – переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2016 році, а саме:

1.«Впровадження системи відеоспостереження для охорони громадського порядку в м. Баштанка». Загальний бюджет проекту 380,22 тис. грн. Бюджет міської ради – 75,0 тис. грн, обласний бюджет – 305,22 тис. грн.

2.Проект Христофорівського територіального органу «Створення                                     культурно-естетичного та духовного осередку громади» Загальний бюджет проекту  112,49 тис. грн. Бюджет міської ради 66,9 тис. грн, обласний бюджет –                45,59 тис. грн.

 1. Проект Плющівського територіального органу «Зміцнення матеріально-технічної бази Плющівського сільського Будинку культури». Загальний бюджет проекту 111,208 тис. грн, у тому числі бюджет сільської ради 54,834 тис.грн., СТОВ «Дружба» – 11,64 тис. грн., обласний бюджет – 44,734 тис. грн.

Завершується реалізація проектів, які відібрані Регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2017 році

1.Проект міської ради «Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами у малому місті». Вартість проекту         6543,548 тис. грн. (кошти міської ради – 675,678 тис. грн.);

2.Проект міської ради «Переоснащення насосних станцій систем               водопостачання ІІ та ІІІ підйому міста Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка».              Вартість проекту 3559,826 тис. грн. (кошти міської ради – 368,23 тис. грн.,            кошти КП «Міськводоканал» – 34,353 тис. грн.);

У рамках обласної екологічної програми на реалізацію у 2017 році було відібрано проект міської ради ««Реконструкція дамби-переїзду ставка на             території Баштанської міської ради Миколаївської області». Вартість проекту               6180,272 тис. грн. (кошти міської ради – 816,672тис. грн.).

 Співпраця з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»: сьогодні у Баштанському районі спільно з проектом реалізовано 16 проектів на суму більше 4 млн. грн. Завдяки об’єднанню зусиль мешканців сіл, місцевих та районної рад, міжнародного Проекту та приватних спонсорів, місцеві ініціативи були успішно реалізовані за напрямками:

– енергозбереження;

– водопостачання;

– охорона здоров’я;

– сільгоспкооперація.

Щодо тих громад, які увійшли до складу Баштанської ОТГ, то спільно з проектом реалізовано проекти на суму: 2 млн. 95 тис. грн.

Співпрацю з проектом було продовжено, у 2017 році Баштанська міська рада спільно з Проектом ЄС/ПРООН розпочала реалізацію проекту “Капітальний ремонт з впровадженням інноваційних енергозберігаючих заходів у Плющівському ФАПі шляхом модернізації системи опалення з встановленням пелетного котла”.

Загальний бюджет проекту – 342341,00 грн

ПРООН/МРГ – 135600,00 грн.;

Баштанська міська рада – 190500,00 грн.;

ГО «Надія» – 17241,00 грн.

Баштанську ОТГ було відібрано до чисельності перших 25 громад, які стали учасниками Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (ДОБРЕ), у рамках програми проведено багато заходів, відвідано навчання та тренінги. Сьогодні в рамках Програми ведеться робота по декількох напрямках, а саме:

 • розпочато роботу у напрямку місцевого економічного розвитку (МЕР);
 • по напрямку покращення комунальних послуг, розпочато розробку плану покращення надання послуг (ППНП), а саме Плану покращення надання послуги з водопостачання на 2018 – 2022 р.р. у якому визначатимуться чіткі індикатори ефективності цільової послуги та окреслюватимуться конкретні кроки імплементації для досягнення стандартів та покращення послуг.
 • спільно з експертами Національного Демократичного Інституту (NDI) проводиться робота по впровадженню гендерного компоненту у діяльність та нормативні документи Баштанської ОТГ.
 • в рамках компоненту бюджетування та управління фінансами проведено: всебічну оцінку дійсних систем та практик для виявлення будь-яких недоліків, браку, вузьких місць та потреб у компетенціях. Це забезпечить довгострокову дорожню карту покращень, дозволить розробити кращу практику бюджетування та управління фінансами для побудови довіри з боку громадян.
 • в рамках Програми DOBRE Баштанською міською радою було оновлено роботу Молодіжної ради. Для створення інтересу та ентузіазму до молодіжних заходів, а також для задоволення нагальних потреб молоді громади Програмою DOBRE було надано міні-гранти. Так DOBRE профінансовано проект Молодіжної ради «Кінотеатр під відкритим небом «Кінорай». Загальна вартість проекту 182,958 тис.грн. Внесок DOBRE – 114,330 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 68,627.5 тис.грн.
 • також Програмою DOBRE було надано грант на проект «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості». Загальний бюджет проекту 565071,14 тис.грн. Внесок DOBRE – 333,293.15 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 231,778 тис.грн.

У конкурсі «Посилка успіху» Фонду Кличко, 3 школи   (Явкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Баштанська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; Новоєгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) отримали посилки зі спортивним інвентарем, на 6,0 тис. грн. кожна.

Грантова програма «Підтримка розвитку туризму в регіонах».

Загальна мета конкурсу грантів «Підтримка розвитку туризму в регіонах» полягає в розробці якісних програм розвитку туризму у містах, районах та областях України, в яких туризм визначено одним із основних напрямків розвитку. Переможець конкурсу отримає грант – фінансову підтримку та експертну підтримку, яку гарантує Асоціація, для розробки Програми.

Також було подано заявку – запрошення для волонтера з Корпусу Миру США за проектом «Молодіжний розвиток».

На сьогоднішній день відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2018 році подано наступні проекти:

 

Назва проекту Рік Загальний бюджет
1. «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від будинку №2 до будинку №142 в селі Явкине Баштанського району Миколаївської області» 2018 рік 1108,86 тис.грн
2. «Будівництво Центру надання адміністративних послуг Баштанської об’єднаної територіальної громади, створення умов для надання якісних адміністративних послуг населенню (нове будівництво)» 2018 рік 5972,94 тис.грн
3. «Створення спортивного осередку та оздоровлення громади міста Баштанки на базі Спорткомплексу по вулиці Олександра Сизоненка 1-бм. Баштанки, Миколаївської області» 2018 рік 611,192 тис.грн.
4. «Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вул. Яновського, 2 в м. Баштанка, Миколаївської області» 2018 рік 13987,740 тис. грн

Баштанська громада є активним учасником щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 2017 рік не виняток. Цього року на участь у конкурсі подано 14 проектів.

– «Волейбольні старти на новому спортмайдані», загальною вартістю 326,685 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 168,705 тис.грн (51,64%)

– «Сучасний клас інформатики як ресурсний центр для громади» загальною вартістю 168,634 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 84,317 тис.грн (50%)

– «Місця комфортного та затишного відпочинку для кожного жителя громади» загальною вартістю 346,508 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету  171,433 тис.грн (49,47%)

– «Нова техніка – крок вперед у проведенні робіт з благоустрою» загальною вартістю 403,80 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету  203,80 тис.грн (50,47%)

– «Сільській школі – якісна освіта. Оснащення комп’ютерної бази в Пісківській ЗОШ I-III ступенів» загальною вартістю 197,313 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 98 656,50 грн (50%)

– «Створення цеху з виготовлення тротуарної плитки» загальною вартістю 174,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 93,00 тис.грн (53,45%)

– «Актова зала – майстерня творчості»(покращення матеріально-технічної зали Баштанської ЗОШ ст..№2) » загальною вартістю 109,472 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 55,970 тис.грн.

– «Створення інформаційно-методичного центру для дітей, молоді та педагогічних працівників Добренської ЗОШ» загальною вартістю 185,637 тис.грн., співфінансуваня з місцевого бюджету 91,314 тис.грн. (49,19 %)

– «Створення новітнього освітнього середовища для учнів  початкових класів Новопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», загальний бюджет проекту складає 400, 460тис.  грн, співфінансуваня з місцевого бюджету 200,860 тис. грн. (50,16 %);

– «Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів» – загальний бюджет проекту складає 109,472 тис. грн, співфінансуваня з місцевого бюджету – 55,97 тис. грн. ( 51,12 %)

– «Відкриття хореографічного залу на базі Міського культурного центру по вулиці О.Сизоненка 1-б м.Баштанка Миколаївська область» – загальний бюджет проекту складає 250 436,00 грн., співфінансування з місцевого бюджету – 125219,00 грн. (50%)

– «Спортивний простір. Створення сучасних спортивно – оздоровчих  осередків для зміцнення та збереження здоров’я жителів міста», загальний бюджет проекту складає 400 460,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 200,00 тис. грн. (50%)

– «Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей», загальний бюджет проекту складає 205 618,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 102,809 тис. грн. (50%)

– Впровадження інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій для забезпечення сталого розвитку та інституційної сталості закладів соціально-культурної сфери у паливних брикетах”, загальний бюджет проекту складає 475 000,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 275,00 тис. грн. (57,89%)

 

 • Баштанську міську раду було відібрано для впровадження пілотного проекту Агенції інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності «Smart громада – створюємо разом!». Smart громада – це створення сучасної моделі управління на засадах передових знань та впровадження сучасних інформаційних технологій для створення комфортного середовища, підвищенні якості послуг, прозорості та відкритості влади, партнерства з бізнесом, активізації участі мешканців у процесах розвитку громад та формуванні політики.
 • За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій Баштанською міською радою залучено 8090,99 тис.грн., а саме:

– «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вул. Героїв Небесної  Сотні, 29 а, м. Баштанка», загальний бюджет проекту складає 6,025 млн.грн, державний бюджет – 6,0 млн. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 153,519 тис. грн.

– «Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків в Баштанській ОТГ», загальний бюджет проекту складає 546,500 тис.грн, державний бюджет – 496,50 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету – 50,0 тис. грн.

– «Придбання комплектів шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних закладів», загальний бюджет проекту складає 144,200 тис.грн, субвенція з державного бюджету 140,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 4,200 тис.грн.

– «Придбання комп’ютерної техніки загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 546,400 тис.грн, субвенція з державного бюджету 496,400 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 50,00 тис.грн.

– «Придбання мультимедійної техніки загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 704,000 тис.грн, субвенція з державного бюджету 640,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 64,00 тис.грн.

– «Придбання телевізорів загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 44,370 тис.грн, субвенція з державного бюджету 39,900 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 4,470 тис.грн.

– «Придбання тенісних столів загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 80,520 тис.грн, субвенція з державного бюджету 73,200 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 7,320 тис.грн.

Планові перспективні проекти на найближчий період:

№з/п Проект, орієнтовний термін виконання Кошторисна вартість, млн..грн Джерело

фінансування

1 Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області (2018 –2019рр) 64,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
2 Забезпечення ефективного функціонування КП «Добробут» шляхом закупівлі техніки для ремонту та обслуговування доріг. (2018-2019рр) 18,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
3 Альтернативна енергія – крок у майбутнє! (2018р. ) 1,2 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
4 Будівництво системи водовідведення поверхневих вод між вул. Свободи та Горького у м.Баштанка Миколаївської області (2017 – 2019рр) 15,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
5 Термосанація будівлі Баштанської ЗОШ №1 1-3 ступенів по вул.. Баштанської республіки, 32, м. Баштанка (капітальний ремонт) (2017-2019рр) 12,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
6 «Створимо комфортні умови для змістовного відпочинку жителів територіальної громади» 1,8 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
7 «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.. Впровадження концепції «Нової української школи» на базі Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. » 22,5 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
8 «Створення Промислового парку» 10,6 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
9 «Створення Інкубатора розвитку підприємництва» 5,30 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
10 «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Баштанка» 18,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
11 «Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в м. Баштанка 7,20 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти