Фінанси, бюджет

Положення про відділ »

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

 

від  25 травня 2017 р. № 28 м.Баштанка     ІХ сесія сьомого  скликання

Про затвердження  Положення

про фінансовий відділ

виконавчого комітету

Баштанської міської ради

 Відповідно  частини 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Баштанська міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Баштанської міської ради (додається).

Міський голова                                                                              І.В. Рубський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської  ради

“25” травня 2017 р. № 28

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ виконавчого комітету Баштанської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

1.1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Баштанської міської  ради (далі – відділ) є виконавчим органом Баштанської міської  ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації, Баштанській міській раді,   підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4. Відділ має такі структурні підрозділи:

– сектор доходів;

– сектор видатків.

1.6. Відділ та його структурні підрозділи  не мають статусу юридичної особи. Вони діють у складі міської ради.

1.7. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами міської ради визначається міським головою.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Баштанської міської ради.

2.1.2. Складання проекту бюджету міської ради і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.

2.1.3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

2.1.4. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з міського бюджету.

2.1.5. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику міської ради.

2.2.2. Організовує роботу щодо складання проекту бюджету міської ради і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.

2.2.3. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.

2.2.5. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

2.2.6. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету міської ради.

2.2.7. Інформує виконавчий комітет міської ради про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період: подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

2.2.8. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

2.2.9. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної політики на рівні громади.

2.2.10. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій.

2.2.11. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених місцевим бюджетом у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

2.2.12. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

2.2.13. Погоджує подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, про повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету;

2.2.14. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, в залежності від напрямків діяльності секторів, а саме:

1) Сектор доходів:

– здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади;

– здійснює в установленому порядку організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади та доходів, що надходять до міського бюджету;

– здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координує діяльності учасників бюджетного процесу;

–  витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів громади, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету;

– здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами;

– здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

– збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників;

– здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників;

– здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

– здійснює підготовку довідок, службових записок про стан надходження доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;

– здійснює контроль за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об’єктами інтелектуальної власності громади;

– готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

2) Сектор видатків:

– приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету;

– перевіряє правильність складання і затвердження  кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів, штатних розписів бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з бюджету громади;

– здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету громади;

– забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

– розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства України;

– погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, пов’язані зі складанням і виконанням бюджету громади;

– готує рішення щодо випуску місцевих позик, надання комунальних кредитів, готує відповідні рішення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

– здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

2.2.15. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, податковою інспекцією та управлінням Державної казначейської служби України.

2.3. Відділ має право:

 • Звертатись та одержувати у встановленому порядку від виконавчих комітетів міської ради, інших відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Залучати спеціалістів виконавчих комітетів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.
 • Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 • Відділ користується також й іншими правами, передбаченими для виконавчого органу ради громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

3.1. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. Виконавчий комітет міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.4. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами міської ради, Департаментом фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.

4.4. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

4.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу.

4.4.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань та доручень керівництва ради.

4.4.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи відділу та їх плани роботи, посадові інструкції працівників відділу.

4.4.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників відділу з посад.

4.4.5. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами ради.

4.5.6. Вносить в установленому порядку пропозиції голові громади про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу.

4.5.7. Контролює дотримання особовим складом відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

4.5.8. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу.

4.5.9. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності відділу.

4.5.10. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відділу.

4.5.11. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування бюджету громади на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

4.5.12. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на веб-порталі громади в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

4.5.13. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

4.6. Начальник відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

4.7. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника відділу є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

4.8.   Начальник відділу несе відповідальність за:

4.8.1.Неналежну організацію роботи відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

4.8.2. Незабезпечення виконання покладених на відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

4.8.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками відділу.

4.8.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом відділу.

4.8.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

4.8.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

4.8.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

4.8.8. Невиконання рішень ради громади та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.

4.8.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до компетенції відділу.

4.9.  За відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із начальників сектору.

4.10. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 

5.1. Працівники відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2.  На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8.   Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам фінансового відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

 1. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

 

7.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом міської ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар міської  ради                                                                          Л.І. Луценко

Структура відділу »

Структура фінансового відділу

виконавчого комітету Баштанської міської ради

 

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради

Сектор доходів фінансового відділу

Завідувач сектору -1 од.

Головний спеціаліст –1 од.

Сектор видатків фінансового відділу

Завідувач сектору -1 од.

Головний спеціаліст –1 од.

Контакти »

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Баштанської міської ради

п/п

Найменування посади Прізвище, ім’я  по  батькові Контактна інформація
робочий,

мобільний телефони

Електрона  адреса
1 Начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради Вакантна посада 2-67-48
2 Завідувач сектору доходів виконавчого комітету міської ради Ільчук  Лілія Сергіївна 2-67-48

0730259099

 

I_lilya@ukr.net
3 Головний спеціаліст сектору доходів виконавчого комітету міської ради Галенда

Оксана

Володимирівна

2-67-48

0674164432

 

halenda2015@ukr.net
4 Завідувач сектору видатків виконавчого комітету міської ради Ліщук Наталія

Анатоліївна

2-67-48

0688273671

 

 

natlish@ukr.net
5 Головний спеціаліст сектору видатків виконавчого комітету міської ради Єланцева Лілія Олександрівна 2-67-48

0969639845

 

elavlad@ukr.net

Бюджет ОТГ »

2017 »

Рішення № 2 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  Додаток 1     додаток 2   Додаток 3

Рішення № 9-Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Рішення № 3 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   Додаток 1      Додаток 2     додаток 3      Додаток 4     Додаток №5  додаток №6

– Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   Додаток 1   додаток 2   Додаток №3

Рішення 8 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА     Додаток 1.1      Додаток 2.1      Додаток 3      Додаток №4      Додаток №5

Рішення №3 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Додаток 1.1 додаток 2.1 Додаток 3 Додаток №4 додаток №5

Рішення № 9 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Додаток 1  Додаток 2  додаток 3  Додаток 4  Додаток 5   додаток №6

Рішення № 22 Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2017 рік

Пояснювальна записка до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2018–2019 РОКИ

Додаток 1     Додаток 2     Додаток 3     Додаток 4     Додаток 5     Додаток 6

Рішення № 3 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Пояснювальна записка  Додаток 1  Додаток 2  додаток 3  Додаток 4  додаток №5

-Рішення №7

Додаток 1 Додаток 2  додаток 3   Додаток 4   Додаток 5  Пояснювальна записка

Рiшення №6 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Додаток_1     Додаток__2     Додаток_3     Додаток_4     Додаток_5     Додаток_6

Рішення №14 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2017 рік

Пояснювальна записка     Додаток 1     Додаток 1.1     Додаток 2     Додаток 3     Додаток 4     Додаток 5     Додаток 6

2018 »

Рішення № 16 Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2018 рік

Пояснювальна записка до проекту міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2019–2020 РОКИ

Додаток 1     Додаток 2     Додаток 3     Додаток 4     Додаток 5     Додаток 6

Кошторис на утримання органів місцевого самоврядування на 2018 рік

Затверджений обсяг видатків на 2018 рік з урахуванням внесених змін

Рішення № 3 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

Рішення № 11 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

додаток 1   додаток 2   Додаток 3  Додаток 4   додаток 5   Пояснювальна записка

Рішення № 5 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

додаток 1       додаток 2      Пояснювальна  записка

Рішення № 11 – Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

Додаток 1 Додаток 1-1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Пояснювальна записка

Рішення № 12 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Додаток 1 Додаток 1-1 додаток 2 додаток 3.1 Додаток 4 Додаток 5 додаток 6

Рішення №10 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

Додаток 1 Додаток 1-1 Додаток 2-1 Додаток 3.1 Додаток 4-1 Додаток 5 Додаток 6

Пояснювальна записка

– Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

Dodatok 1 додаток 2 Dodatok 3 Dodatok 4 dodatok 5 Пoяснювальна записка

– Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

dodatok 6 Dodatok 2 Dodatok 4 Dodatok 5 Dodatok-1-1 Додаток 1 додаток 3 Пояснювальна записка

№12 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

dodatok 6 Dodatok 2 Dodatok 4 Dodatok 5 Dodatok-1-1 Додаток 1 додаток 3        Пояснювальна записка

– рішення 2 Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік

Додаток 1    Dodatok-1-1    додаток 2       додаток 3       додатгк  4   додаток 5     додатгк 6

Пояснювальна записка

 

Бюджет для громадян

Публічне представлення інформації про бюджет за бюджетними призначеннями та показниками »

2019 »

Виконання міського бюджету »

2017 »

довідка про виконання міського бюджету за січень – лютий 2017 року

довідка про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року

довідка про виконання міського бюджету за січень – квітень

довідка про виконання міського бюджету за січень -травень

Пояснюв.записка міського бюджету І півріччя

Про виконання міського бюджету за січень – серпень 2017 року

СЛАЙД: Аналіз виконання міського бюджету Баштанської міської ради за січень – серпень 2017 року

Виконання міського бюджету січень-вересень 2017

Пояснювальна записка про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень – вересень 2017 року

Таблиця 1      Таблиця 2      Таблиця 3      Таблиця 4      Таблиця 5

Інформація щодо залученого перевиконання дохідної частини міського бюджету станом на 30.09.2017

Інформація щодо використання вільного залишку коштів 2016 року в розрізі сільських територіальних громад станом на 30.09.2017.

Аналіз використання залишку коштів

ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ 1 ДІТО-ДНЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Таблиця 1     Таблиця 2     Таблиця 3     Таблиця 4     Таблиця 5

виконання за січень – листопад та очікуване виконання за 2017 рік

Бюджет міста

залучення залишку коштів за 2017 рік

Виконання міського бюджету за 2017 рік

Публічне представлення звіту

Рішення №12Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2017 року

Dodatok_1-3        Dodatok_2-2       Dodatok_3-1

Рішення № 8 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2017 року

Додаток 1      Додаток 2      Додаток 3

Рішення №5 Про затвердження звіту про виконання місь-кого бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередба-чених видатків за січень-вересень 2017 року

Додаток 1      Додаток 2      Додаток 3

Таблиця 1 Таблиця 2 Таблиця 3 Таблиця 4 Таблиця 5

Виконання міського бюджету Баштанської міської ради за 2017 рік »

2018 »

Виконання міського бюджету за І квартал 2018 року

Таблиця 1 Таблиця 2 Таблиця 3 таблиця 4 таблиця 5 Таблиця 6

Виконання міського бюджету за січень – квітень 2018 року

Виконання міського бюджету за січень -червень 2018 року

Довідка за січень-березень 2018

Довідка за січень-квітень 2018

Довідка за січень-травень 2018

Довідка за січень-червень 2018

Довідка за січень-липень 2018

Рiшення Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2018 року

Виконання мiського бюджету за I пiврiччя 2018 року

Виконання дохідної частини міського бюджету Баштанської міської ради за січень – червень 2018 року

Виконання міського бюджету Баштанської міської ради по видатках та кредитуванню за січень-червень 2018 року за економічною структурою бюджетної класифікації

Виконання видаткової частини міського бюджету Баштанської міської ради за січень – червень 2018 року

Використання коштів резервного фонду міського бюджету у І півріччі 2018 року

Надходження сiчень-червень 2018 (таблиця 1)

Таблиця 2 одноосiбники

Таблиця 3 Акцизний податок

таблиця 4

таблиця 5

Таблиця 6

слайди за січень-червень 2018 1.

Звіт з оцінки управління фінансами об’єднаної територіальної громади. Дорожня карта до вдосконалення управління фінансами та бюджетного планування

Рішення № 10 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-грудень 2017 року

Додаток 1   Додаток 2    Додаток 3

Рішення № 11 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2018 року

Пояснювальна записка про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень – березень 2018 року

Додаток 1 (січень-березень) Додаток 2 Додаток 3

Рішення №9 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2018 року

Пояснювальна записка Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4

Звіт з оцінки управління фінансами об’єднаної територіальної громади. Дорожня карта до вдосконалення управління фінансами та бюджетного планування

Виконання міського бюджету за січень – вересень 2018 року

– Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2018 року

Додаток 1 січень-вересень Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Пояснювальна звіт бюджету за січень -вересень 2018 року

 – Надходження січень-грудень 2018

виконання дох. частини бюджету за 2017-2018 роки(для статті в газету) пояснювальна записка (звіт за 2018 рік) таблиця до статті по видатках за 2017-2018 xls

2019 »

Бюджетні запити »

2018 »

Виконавчий комітет »

Відділ культури »

Відділ освіти »

2019 »

Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання »

2017 »

2018 »

Виконавчий комітет міської ради »

26.01.2018 01.02.2018  16.03.2018 10.05.2018 17.07.2018 05.09.2018 18.09.2018

12.11.2018 »

29.12.2018 »

Звіт про виконання »

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради »

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради »

2019 »

Нормативно правова база »

Про затвердження Інструкції щодо складання та виконання розпису міського бюджету

Додатки_до_розпорядження_вiд_27_листопада_2017_року_№307-р

Додатки до інструкції щодо складання і виконання розпису міського бюджету

Розпорядження № 207-р Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту міського бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

Бланки бюджетних запитів Додатки до бюджетних запитів

Заходи щодо наповнення міського бюджету Баштанської міської ради та економного використання бюлджетних коштів

Оцінка ефективності бюджетної програми

план заходів по ПДФО

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

Про заходи що наповнення міського бюджету Баштанської міської ради та економного використання бюджетних коштів

Про міську тимчасову комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до бюджету

Положення про міську тимчасову комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів

Розпорядження № 94-р Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення надходжень до міського бюджету Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік

Рішення №17 Про Бюджетний регламент Баштанської міської ради

Рішення №16 Про затвердження Плану дій з вдосконалення управління фінансами

План дій з покращення управління фінансами в Баштанській ОТГ

Про формування проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки

Програма соціально-економічного розвитку ОТГ »

рішення № 1 Про затвердження  Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади  на 2017-2019 роки

Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади  на 2017-2019 роки

Рішення № 1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади  на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

Рішення № 13 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

Рішення №15 Про виконання основних показників соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік та затвердження прогнозних показників соціально- економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки

Пояснювальна записка  Додаток – прогнозні показники

Рішення № 1 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади  на  2017-2019 роки

Рішення № 10 – Про депутатський запит депутата міської ради Олійника І.О. щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

Рішення №2 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року № 1 та внесення змін та доповнень до Програми

інформація хід виконання Баштанська ОТГ

№4 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

№5 Про очікуване виконання основних показників соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік та затвердження прогнозних показників соціально- економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку по Баштанській ОТГ на 2019-2023 роки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

№5 Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 серпня 2017 року №1

Головні розпорядники коштів міського бюджету »

Головні розпорядники коштів міського бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади

 

Назва головного розпорядника коштів міського бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади Код ЄДРПОУ
Виконавчий комітет Баштанської міської ради 04376469
Відділ освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Баштанської міської ради 41186924
Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради 41187184

 

Бюджет участі »

Звіт по ходу реалізації Бюджету участі

Проекти на участь приймались з 01 серпня 2017 року до 01 вересня 2017 року. За цей період було подано 31 проект. Автори мали змогу самостійно зареєструватись на електронній платформі Громадського проекту, зайшовши через офіційний сайт Баштанської міської ради. Також, проекти приймав пункт супроводу – відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. Положенням Бюджету участі передбачалось заповнення реєстраційної картки автором проекту та отримання квитанції про прийняття проекту, а відповідальна особа (Кунпан Т.В.) вносила проекти на електронну платформу.

Загальна кількість поданих проектів – 31.

 1. «Благоустрій дитячого спортивно-ігрового майданчика на території ДНЗ №6 «Ягідка» Зінаїда Миколаївна Чернова (м.Баштанка)
 2. «Щасливе дитинство» Віталій Степанович Гомерський (м.Баштанка)
 3. «Контейнери для ПЕТ-пляшок – перший крок у сортуванні сміття» Вікторія Василівка Матвієнко (м.Баштанка)
 4. «Велопарковка – важливий елемент транспортної інфраструктури та міського дизайну» Вікторія Василівна Матвієнко (м.Баштанка)
 5. «Подаруєм дітям казку спортивно-ігровий майданчик» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 6. «Придбання обладнання для відновлення водопостачання с.Новогеоргіївка» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 7. «Спорт – запорука здоров’я нації» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 8. «Майданчик сімейного дозвілля» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 9. «Поліпшення якості надання медичних послуг жителям м.Баштанка» Світлана вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 10. «Жити однією родиною» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 11. «Нове життя баскетбольній площадці» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 12. «Ремонт дороги в м.Баштанка» Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка)
 13. «Містечко Дитячих мрій» Наталія Володимирівна Новацька (м.Баштанка)
 14. «НОВОІВАНІВСЬКА КРИНИЧКА» Оксана Михайлівна Мила (м.Баштанка)
 15. «Збережемо тепло-збережемо здоров’я дитини» Альона Миколаївна Кравчук (м.Баштанка)
 16. «Енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №2 «Віночок» Тетяна Миколаївна Митрофанова (м.Баштанка)
 17. Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу» Лідія Іванівна Заболотня (м.Баштанка)
 18. «Збережемо тепло в нашій оселі» Людмила Миколаївна Матієва (м.Баштанка)
 19. «Де живемо,там порядок наведемо» – Світлана Володимирівна Лященко (м.Баштанка)
 20. «Заміна вхідних дверей дитячої музичної школи» – Олександр Миколайович Сушицький (м.Баштанка)
 21. «Сучасний кабінет математики у сільській школі» Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка)
 22. «Поточний ремонт кабінету математики в Новоєгорівській школі» Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка)
 23. «Лелече гніздечко» Наталія Володимирівна Шелест (с.Добре)
 24. «Літня сцена» Наталія Володимирівна Шелест (с.Добре)
 25. «Школа –осередок талантів» Валентина Йосипівна Лободовська (с.Плющівка)
 26. «Відродження» – Людмила Миколаївна Купленко (с.Плющівка)
 27. «Нове життя. Поточний ремонт Будинку культури» Тетяна Валентинівна Мельник (с.Піски)
 28. «Створення соціально-культурного комплексу в с.Новоіванівка» Олег Вікторович Осадчий (с.Новоіванівка)
 29. «Здорові діти – щасливе майбутнє» Альона Генадіївна Кравчина (с.Новопавлівка)
 30. «Тепло в спортзал Явкинської СЗОШ І-ІІІ ступенів»  – Олег Михайлович Волович (с.Явкине).
 31. «Соціально – спортивний проект скверу «Промінчик» для мешканців села Христофорівка» – Лариса Володимирівна Хруставка  (с.Христофорівка).

З 01 вересня по 01 жовтня відбувався процес оцінювання проектів. За результатами аналізу відповідності проектів, до голосування було допущено 28 проектів та 3 відхилено:

«Нове життя. Поточний ремонт Будинку культури» – проект має незавершений характер  та потребує більших капіталовкладень;

«Нове життя баскетбольній площадці» – проект має незавершений характер,  потребує більших капіталовкладень та дублює проект, який буде подаватись на участь в обласному конкурсі;

«Ремонт дороги в м.Баштанка» – суперечить діючому законодавству (дорога не є комунальною власністю).

З 02-16 жовтня 2017 року – це період голосування за проекти.

З 17-31 жовтня 2017 – це період визначення переможців.

За результатами голосування електронною системою було визначено перелік проектів-переможців, який подається для затвердження  на засідання сесії міської ради:

 1. «Школа – осередок талантів» автор Валентина Йосипівна Лободовська (с.Плющівка) – 49,955 тис. грн
 2. «Сучасний кабінет математики у сільській школі» автор Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка) – 49,384 тис. грн.
 3. «Поточний ремонт кабінету математики в Новоєгорівській школі» автор Лариса Володимирівна Шойко (с.Новоєгорівка) – 42,547 тис. грн.
 4. «НОВОІВАНІВСЬКА КРИНИЧКА» автор Оксана Михайлівна Мила (с.Новоіванівка) – 49,999 тис. грн.
 5. Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу» автор Лідія Іванівна Заболотня (м.Баштанка) – 41,600 тис. грн..
 6. «Здорові діти – щасливе майбутнє» автор Альона Генадіївна Кравчина (с.Новопавлівка) – 49,460 тис. грн.
 7. «Збережемо тепло-збережемо здоров’я дитини» автор Альона Миколаївна Кравчук (м.Баштанка) – 48,080 тис. грн.
 8. «Створення соціально-культурного комплексу в с.Новоіванівка» автор Олег Вікторович Осадчий (с.Новоіванівка) – 47,379 тис. грн.
 9. «Майданчик сімейного дозвілля» автор Світлана Вікторівна Березовська (с.Зелений Клин) – 50,000 тис. грн..
 10. «Щасливе дитинство» автор Віталій Степанович Гомерський (м.Баштанка) – 49,944 тис. грн.
 11. «Жити однією родиною» автор Світлана Вікторівна Березовська (м.Баштанка) – 49,045 тис. грн.

Інвестиційна діяльність

Баштанська об’єднана територіальна громада посідає одне з провідних місць в області по залученню інвестицій в розвиток своєї економіки.

Основною метою реалізації інвестиційної політики в громаді є збереження тенденцій поліпшення інвестиційного клімату. Формування сприятливого інвестиційного клімату, виражено впровадженням цілісного підходу до розширення економіки району за рахунок залучення передової техніки, технологій і капіталу, де враховані економічні, соціальні та культурні складові, які повністю взаємопов’язані та рівнозначні.

З метою сприяння залученню іноземних і внутрішніх інвестицій, кредитних ресурсів, грантів для розвитку економічного потенціалу міста, пошуку потенційних інвесторів у 2016 році було створено відділ енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської міської ради.

2017 рік для Баштанської громади став дуже знаковим, адже протягом року було проведено дуже важливу роботу по розробці Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018 – 2025 роки.

 Реалізація проекту відбувалася за підтримки Польсько-Американського Фонду Свободи в рамках програми RITA – Зміни в регіоні, що реалізується через Фонд Освіта для Демократії, спільно з партнерським містом Солець Куявський (Польща) (бюджет проекту – близько 250 тис. грн.).

Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018 – 2025 роки було затверджено на сесії Баштанської міської ради (Рішення№1 від 12.10.2017 року  сесія VII скликання)

– У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за підтримки Агентства США USAID була підготовлена заявка щодо впровадження електронної платформи «Бюджет участі». Наша громада була відібрана на участь у цьому проекті. Баштанською міською радою було підписано меморандум про співпрацю з ІБСЕД, на сесії міської ради депутатами затверджені параметри Бюджету участі на 2017 рік та прогнозні обсяги Бюджету участі на 2018 – 2019 роки, а також затверджено Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі). На цей рік депутати затвердили  Бюджет участі у сумі 550,0 тис грн.

На сьогодні впровадження Бюджету участі знаходиться на останньому етапі циклу – реалізація проектів. На участь у  Бюджет участі мешканцями громади було подано 31 проект. З 01 вересня по 01 жовтня відбувався процес оцінювання проектів. За результатами аналізу відповідності проектів, до голосування було допущено 28 проектів та 3 відхилено. По результатам голосування було визначено 11 проектів переможців на суму 527,895 тис.грн.

– Сьогодні Баштанська громада є членом Асоціації «Енергоефективні міста України», що має на меті задоволення своїх членів і територіальної громади новими технологіями, інвестиціями, розвитком співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, наданні якісних енергетичних послуг, підвищенні енергетичної безпеки та забезпеченні сталого розвитку населення. В рамках даного проекту відділом енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій розпочата робота з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку одним із основних перспективних заходів щодо росту надходжень інвестицій в економіку є створення позитивного інвестиційного привабливого іміджу громади.

Крім того протягом року Баштанська ОТГ впроваджувала проект Ресурсоефективні громади та інвестиції мета якого, скоротити енергоспоживання та ефективно використовувати ресурси та залучити інвестиції для впровадження ресурсозберігаючих заходів. В рамках даного проекту нами розпочато роботу з системою щоденного моніторингу споживання ресурсів, аналізу та контролю отриманих даних АІС «Енергосервіс».

Основними напрямками інвестування є: промисловість, сільське              господарство, житлово-комунальне господарство, спорт, культура, туризм.             Одним із пріоритетів розвитку громади залишаються соціальні проекти та ініціативи громад.

На кінець року маємо такі результати:

 • маємо реалізовані 3 проекти Баштанської міської ради, об’єднаної територіальної громади – переможці щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2016 році, а саме:

1.«Впровадження системи відеоспостереження для охорони громадського порядку в м. Баштанка». Загальний бюджет проекту 380,22 тис. грн. Бюджет міської ради – 75,0 тис. грн, обласний бюджет – 305,22 тис. грн.

2.Проект Христофорівського територіального органу «Створення                                     культурно-естетичного та духовного осередку громади» Загальний бюджет проекту  112,49 тис. грн. Бюджет міської ради 66,9 тис. грн, обласний бюджет –                45,59 тис. грн.

 1. Проект Плющівського територіального органу «Зміцнення матеріально-технічної бази Плющівського сільського Будинку культури». Загальний бюджет проекту 111,208 тис. грн, у тому числі бюджет сільської ради 54,834 тис.грн., СТОВ «Дружба» – 11,64 тис. грн., обласний бюджет – 44,734 тис. грн.

Завершується реалізація проектів, які відібрані Регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2017 році

1.Проект міської ради «Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами у малому місті». Вартість проекту         6543,548 тис. грн. (кошти міської ради – 675,678 тис. грн.);

2.Проект міської ради «Переоснащення насосних станцій систем               водопостачання ІІ та ІІІ підйому міста Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка».              Вартість проекту 3559,826 тис. грн. (кошти міської ради – 368,23 тис. грн.,            кошти КП «Міськводоканал» – 34,353 тис. грн.);

У рамках обласної екологічної програми на реалізацію у 2017 році було відібрано проект міської ради ««Реконструкція дамби-переїзду ставка на             території Баштанської міської ради Миколаївської області». Вартість проекту               6180,272 тис. грн. (кошти міської ради – 816,672тис. грн.).

 Співпраця з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»: сьогодні у Баштанському районі спільно з проектом реалізовано 16 проектів на суму більше 4 млн. грн. Завдяки об’єднанню зусиль мешканців сіл, місцевих та районної рад, міжнародного Проекту та приватних спонсорів, місцеві ініціативи були успішно реалізовані за напрямками:

– енергозбереження;

– водопостачання;

– охорона здоров’я;

– сільгоспкооперація.

Щодо тих громад, які увійшли до складу Баштанської ОТГ, то спільно з проектом реалізовано проекти на суму: 2 млн. 95 тис. грн.

Співпрацю з проектом було продовжено, у 2017 році Баштанська міська рада спільно з Проектом ЄС/ПРООН розпочала реалізацію проекту “Капітальний ремонт з впровадженням інноваційних енергозберігаючих заходів у Плющівському ФАПі шляхом модернізації системи опалення з встановленням пелетного котла”.

Загальний бюджет проекту – 342341,00 грн

ПРООН/МРГ – 135600,00 грн.;

Баштанська міська рада – 190500,00 грн.;

ГО «Надія» – 17241,00 грн.

Баштанську ОТГ було відібрано до чисельності перших 25 громад, які стали учасниками Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (ДОБРЕ), у рамках програми проведено багато заходів, відвідано навчання та тренінги. Сьогодні в рамках Програми ведеться робота по декількох напрямках, а саме:

 • розпочато роботу у напрямку місцевого економічного розвитку (МЕР);
 • по напрямку покращення комунальних послуг, розпочато розробку плану покращення надання послуг (ППНП), а саме Плану покращення надання послуги з водопостачання на 2018 – 2022 р.р. у якому визначатимуться чіткі індикатори ефективності цільової послуги та окреслюватимуться конкретні кроки імплементації для досягнення стандартів та покращення послуг.
 • спільно з експертами Національного Демократичного Інституту (NDI) проводиться робота по впровадженню гендерного компоненту у діяльність та нормативні документи Баштанської ОТГ.
 • в рамках компоненту бюджетування та управління фінансами проведено: всебічну оцінку дійсних систем та практик для виявлення будь-яких недоліків, браку, вузьких місць та потреб у компетенціях. Це забезпечить довгострокову дорожню карту покращень, дозволить розробити кращу практику бюджетування та управління фінансами для побудови довіри з боку громадян.
 • в рамках Програми DOBRE Баштанською міською радою було оновлено роботу Молодіжної ради. Для створення інтересу та ентузіазму до молодіжних заходів, а також для задоволення нагальних потреб молоді громади Програмою DOBRE було надано міні-гранти. Так DOBRE профінансовано проект Молодіжної ради «Кінотеатр під відкритим небом «Кінорай». Загальна вартість проекту 182,958 тис.грн. Внесок DOBRE – 114,330 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 68,627.5 тис.грн.
 • також Програмою DOBRE було надано грант на проект «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості». Загальний бюджет проекту 565071,14 тис.грн. Внесок DOBRE – 333,293.15 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 231,778 тис.грн.

У конкурсі «Посилка успіху» Фонду Кличко, 3 школи   (Явкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Баштанська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів; Новоєгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) отримали посилки зі спортивним інвентарем, на 6,0 тис. грн. кожна.

Грантова програма «Підтримка розвитку туризму в регіонах».

Загальна мета конкурсу грантів «Підтримка розвитку туризму в регіонах» полягає в розробці якісних програм розвитку туризму у містах, районах та областях України, в яких туризм визначено одним із основних напрямків розвитку. Переможець конкурсу отримає грант – фінансову підтримку та експертну підтримку, яку гарантує Асоціація, для розробки Програми.

Також було подано заявку – запрошення для волонтера з Корпусу Миру США за проектом «Молодіжний розвиток».

На сьогоднішній день відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2018 році подано наступні проекти:

 

Назва проекту Рік Загальний бюджет
1. «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від будинку №2 до будинку №142 в селі Явкине Баштанського району Миколаївської області» 2018 рік 1108,86 тис.грн
2. «Будівництво Центру надання адміністративних послуг Баштанської об’єднаної територіальної громади, створення умов для надання якісних адміністративних послуг населенню (нове будівництво)» 2018 рік 5972,94 тис.грн
3. «Створення спортивного осередку та оздоровлення громади міста Баштанки на базі Спорткомплексу по вулиці Олександра Сизоненка 1-бм. Баштанки, Миколаївської області» 2018 рік 611,192 тис.грн.
4. «Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вул. Яновського, 2 в м. Баштанка, Миколаївської області» 2018 рік 13987,740 тис. грн

Баштанська громада є активним учасником щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, 2017 рік не виняток. Цього року на участь у конкурсі подано 14 проектів.

– «Волейбольні старти на новому спортмайдані», загальною вартістю 326,685 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 168,705 тис.грн (51,64%)

– «Сучасний клас інформатики як ресурсний центр для громади» загальною вартістю 168,634 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 84,317 тис.грн (50%)

– «Місця комфортного та затишного відпочинку для кожного жителя громади» загальною вартістю 346,508 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету  171,433 тис.грн (49,47%)

– «Нова техніка – крок вперед у проведенні робіт з благоустрою» загальною вартістю 403,80 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету  203,80 тис.грн (50,47%)

– «Сільській школі – якісна освіта. Оснащення комп’ютерної бази в Пісківській ЗОШ I-III ступенів» загальною вартістю 197,313 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 98 656,50 грн (50%)

– «Створення цеху з виготовлення тротуарної плитки» загальною вартістю 174,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 93,00 тис.грн (53,45%)

– «Актова зала – майстерня творчості»(покращення матеріально-технічної зали Баштанської ЗОШ ст..№2) » загальною вартістю 109,472 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 55,970 тис.грн.

– «Створення інформаційно-методичного центру для дітей, молоді та педагогічних працівників Добренської ЗОШ» загальною вартістю 185,637 тис.грн., співфінансуваня з місцевого бюджету 91,314 тис.грн. (49,19 %)

– «Створення новітнього освітнього середовища для учнів  початкових класів Новопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», загальний бюджет проекту складає 400, 460тис.  грн, співфінансуваня з місцевого бюджету 200,860 тис. грн. (50,16 %);

– «Шкільна актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів» – загальний бюджет проекту складає 109,472 тис. грн, співфінансуваня з місцевого бюджету – 55,97 тис. грн. ( 51,12 %)

– «Відкриття хореографічного залу на базі Міського культурного центру по вулиці О.Сизоненка 1-б м.Баштанка Миколаївська область» – загальний бюджет проекту складає 250 436,00 грн., співфінансування з місцевого бюджету – 125219,00 грн. (50%)

– «Спортивний простір. Створення сучасних спортивно – оздоровчих  осередків для зміцнення та збереження здоров’я жителів міста», загальний бюджет проекту складає 400 460,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 200,00 тис. грн. (50%)

– «Від благоустрою шкільної їдальні до збереження здоров’я дітей», загальний бюджет проекту складає 205 618,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 102,809 тис. грн. (50%)

– Впровадження інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій для забезпечення сталого розвитку та інституційної сталості закладів соціально-культурної сфери у паливних брикетах”, загальний бюджет проекту складає 475 000,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету – 275,00 тис. грн. (57,89%)

 

 • Баштанську міську раду було відібрано для впровадження пілотного проекту Агенції інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності «Smart громада – створюємо разом!». Smart громада – це створення сучасної моделі управління на засадах передових знань та впровадження сучасних інформаційних технологій для створення комфортного середовища, підвищенні якості послуг, прозорості та відкритості влади, партнерства з бізнесом, активізації участі мешканців у процесах розвитку громад та формуванні політики.
 • За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій Баштанською міською радою залучено 8090,99 тис.грн., а саме:

– «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вул. Героїв Небесної  Сотні, 29 а, м. Баштанка», загальний бюджет проекту складає 6,025 млн.грн, державний бюджет – 6,0 млн. грн., співфінансування з місцевого бюджету – 153,519 тис. грн.

– «Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків в Баштанській ОТГ», загальний бюджет проекту складає 546,500 тис.грн, державний бюджет – 496,50 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету – 50,0 тис. грн.

– «Придбання комплектів шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних закладів», загальний бюджет проекту складає 144,200 тис.грн, субвенція з державного бюджету 140,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 4,200 тис.грн.

– «Придбання комп’ютерної техніки загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 546,400 тис.грн, субвенція з державного бюджету 496,400 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 50,00 тис.грн.

– «Придбання мультимедійної техніки загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 704,000 тис.грн, субвенція з державного бюджету 640,00 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 64,00 тис.грн.

– «Придбання телевізорів загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 44,370 тис.грн, субвенція з державного бюджету 39,900 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 4,470 тис.грн.

– «Придбання тенісних столів загальноосвітнім навчальним закладам», загальний бюджет проекту складає 80,520 тис.грн, субвенція з державного бюджету 73,200 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 7,320 тис.грн.

Планові перспективні проекти на найближчий період:

№з/п Проект, орієнтовний термін виконання Кошторисна вартість, млн..грн Джерело

фінансування

1 Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області (2018 –2019рр) 64,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
2 Забезпечення ефективного функціонування КП «Добробут» шляхом закупівлі техніки для ремонту та обслуговування доріг. (2018-2019рр) 18,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
3 Альтернативна енергія – крок у майбутнє! (2018р. ) 1,2 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
4 Будівництво системи водовідведення поверхневих вод між вул. Свободи та Горького у м.Баштанка Миколаївської області (2017 – 2019рр) 15,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
5 Термосанація будівлі Баштанської ЗОШ №1 1-3 ступенів по вул.. Баштанської республіки, 32, м. Баштанка (капітальний ремонт) (2017-2019рр) 12,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
6 «Створимо комфортні умови для змістовного відпочинку жителів територіальної громади» 1,8 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
7 «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.. Впровадження концепції «Нової української школи» на базі Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. » 22,5 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
8 «Створення Промислового парку» 10,6 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
9 «Створення Інкубатора розвитку підприємництва» 5,30 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
10 «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Баштанка» 18,0 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти
11 «Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в м. Баштанка 7,20 міський бюджет, інші джерела, інвестиційні кошти

 

Подробиці за посиланням: Бюджет участі. Громадський Проект Баштанка

 

E-Data